nói dối

  • Điều gì sẽ đến nếu bạn nói dối khi phỏng vấn xin việc? Điều gì sẽ đến nếu bạn nói dối khi phỏng vấn xin việc?

    Có một nguyên tắc rất rõ ràng cho ứng viên là không nói dối khi viết CV ứng tuyển cũng như khi phỏng vấn xin việc. Tuy nhiên, nhiều ứng viên vẫn muốn “thêm thắt” nội dung không đúng sự thật nhằm ghi điểm với nhà tuyển dụng. Nhưng họ không biết rằng, với kinh nghiệm phỏng vấn hàng trăm lượt ứng viên khác nhau, nhà tuyển dụng dễ dàng “bắt bài” lời nói dối tiêu cực từ ứng viên.